Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
93296

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 51

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 389/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ban hành 08/05/2024
Danh mục Văn bản Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu

          ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỈNH NINH BÌNH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                             

         Số:         /QĐ-UBND                  Ninh Bình, ngày       tháng 4 năm 2024

             

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chuẩn hóa kèm theo Quyết định này 135 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Phụ lục I) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Nội vụ, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 Điều 2. Bãi bỏ 133 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Phụ lục II)

tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 27/3/2023, Quyết định số 258/QĐUBND ngày 31/3/2024 của Chủ tịch UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc  các Sở, ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                 KT.CHỦ TỊCH

  • Như Điều 4;
  • Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
  • Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VNPT Ninh Bình;
  • Lưu: VT, TTTH-CB, VP7.

MT26/VP7/2024/QTNB-NV

       

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn

 

Văn bản khác