Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87585

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 31

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 44/TB-UBND
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tại địa điểm Tiếp công dân xã năm 2024
Ban hành 27/12/2023
Danh mục Văn bản Xã
Cơ quan ban hành UBND xã Khánh Cư
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÁNH CƯ

Số:   44 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Khánh Cư, ngày   27  tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã
tại địa điểm Tiếp công dân xã năm 2024
________________________________

 

Thực hiện Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND xã thông báo lịch lãnh đạo UBND xã chủ trì tiếp công dân tại địa Tiếp công dân xã trong năm 2024 như sau:

- Thứ 3, ngày 02 tháng 01 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 09 tháng 01 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 16 tháng 01 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 30 tháng 7 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 23 tháng 01 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 06 tháng 8 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 30 tháng 01 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 13 tháng 8 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 06 tháng 02 năm 2024

- Thứ 3, ngày 20 tháng 8 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 20 tháng 02 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 27 tháng 8 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 27 tháng 02 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 03 tháng 9 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 05 tháng 3 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 10 tháng 9 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 12 tháng 3 năm 2024

- Thứ 3, ngày 17 tháng 9 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 24 tháng 9 năm 2024.

- Thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

- Thứ 3, ngày 02 tháng 4 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 01 tháng 10 năm 2024.

- Thứ 3, ngày 09 tháng 4 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 08 tháng 10 năm 2024.

- Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 15 tháng 10 năm 2024.

- Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 22 tháng 10 năm 2024.

- Thứ 3, ngày 07 tháng 5 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 29 tháng 10 năm 2024

- Thứ 3, ngày 14 tháng 5 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 05 tháng 11 năm 2024

- Thứ 3, ngày 21 tháng 5 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 12 tháng 11 năm 2024

- Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 19 tháng 11 năm 2024

- Thứ 3, ngày 04 tháng 6 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 26 tháng 11 năm 2024

- Thứ 3, ngày 11 tháng 6 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 16 tháng 12 năm 2024

- Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 03 tháng 12 năm 2024

- Thứ 3, ngày 25 tháng 6 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 10 tháng 12 năm 2024

- Thứ 3, ngày 02 tháng 7 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 17 tháng 12 năm 2024

- Thứ 3, ngày 09 tháng 7 năm 2024;

- Thứ 3, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Căn cứ nhiệm vụ công tác cụ thể của từng tháng, giao Văn phòng Thống kê UBND xã thông báo lịch tiếp công dân cụ thể của từng tháng./.

  Nơi nhận:

- UBND huyện Yên Khánh;

- TT. .Đảng ủy; TT. HĐND xã;

- CT, PCT. UBND xã;

- Các bộ phận liên quan;

- Lưu HS.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

      

 

            Vũ Bình Minh

 

Văn bản khác