Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
91126

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 15

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 31/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2024
Ban hành 02/04/2024
Danh mục Văn bản Xã
Cơ quan ban hành UBND xã Khánh Cư
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÁNH CƯ

 

Số:   50/BC - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Khánh Cư, ngày  02  tháng 04  năm 2024

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI

Tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã quý 1 năm 2024

--------------------------

 

Căn cứ vào NQ số:  69/NQ-HĐND xã ngày 20  tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Khánh Cư về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách xã năm 2024, quyết định số: 95/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Khánh Cư về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2024. Uỷ ban nhân dân xã xin được báo cáo công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách xã quý 1 năm 2024 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM  2024

 

Trong điều kiện kinh tế trong nước và trong tỉnh tiếp tục gặp khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Song với nhiều biện pháp tích cực trong chỉ đạo công tác thu đã đạt được kết quả khá.

Chi thường xuyên đã đảm bảo đủ nguồn cho chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp các khoản đóng góp theo lương như BHXH, BHYT và KPCĐ và hoạt động của các ngành.

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu:

Tổng thu ngân sách xã thực hiện quý 1 năm 2024: 2.177.954.056 đồng đạt 18,45% dự toán. Cụ thể:

1. Các khoản thu hưởng 100% thực hiện: 25.235.000 đồng đạt 24,5%. Trong đó:

+  Phí, lệ phí môn bài thực hiện: 10.749.000 đồng đạt 30.3 % dự toán.

+ Thu phạt hành chính: 4.200.000 đồng.

+ Thu từ quỹ đất công ích và hoa Cư công sản: 0 đồng

Các khoản thu này đạt tỷ lệ đảm bảo theo tiến độ thu.

2. Các khoản thu hưởng tỷ lệ % thực hiện: 70.698.718 đồng đạt 7,94% dự toán.

+ Lệ phí trước bạ nhà đất thực hiện: 21.779.375 đồng đạt 21,78% dự toán.

+ Thuế thu nhập cá nhân thực hiện: 5.170.947 đồng đồng đạt 27.7% dự toán.

+ Thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp thực hiện: 3.393.069 đồng đạt 6,7% dự toán.

+. Thu từ giao đất: 0 đồng.

+ Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản: 4.493.808 đồng đồng đạt 17,9%dự toán.

3. Thu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024: 382.830.239 đồng.

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thực hiện: 1.699.190 đồng đạt 8,85% dự toán.

Trong đó : Thu bổ sung cân đối ngân sách thực hiện: 1.647.690.000 đồng đạt 8,65% dự toán.

 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi:

Tổng chi ngân sách xã quý 1 năm 2024 thực hiện: 1.643.133.073 đồng đạt 13,92 % dự toán. Trong đó:

1.Chi đầu tư phát triển thực hiện: 0 đồng.

          2. Chi thường xuyên thực hiện: 1.643.133.073 đồng đạt 13,9% dự toán.

+ Chi đảm bảo xã hội thực hiện: 120.206.000 đồng đạt 32,49% dự toán.

+ Chi sự nghiệp giáo dục thực hiện: 21.000.000 đồng đạt 0,41% dự toán.

+ Chi sự nghiệp y tế thực hiện: 17.820.000 đồng đạt 22,22% dự toán.

+ Chi sự nghiệp văn hoá thông tin thực hiện: 32.000.000 đồng đạt 42,3% dự toán.

+ Chi sự nghiệp phát thanh thực hiện: 5.934.600 đồng đạt 15,11% dự toán.

+ Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện: 64.802.000 đồng đạt 12,93% dự toán.

+ Chi quản lý nhà nước thực hiện: 546.049.863 đồng đạt 23,42% dự toán.

          + Chi Hội đồng nhân dân thực hiện : 95.797.410 đồng đạt 25,05% dự toán.

          + Chi công tác Đảng thực hiện : 299.698.270 đồng đạt 30,2% dự toán.

          + Chi Mặt trận tổ quốc thực hiện : 69.892.980 đồng đạt 25,62% dự toán.

          + Chi Đoàn thanh niên thực hiện : 43.189.850 đồng đạt 24,17% dự toán.

          + Chi Hội phụ nữ thực hiện: 55.314.910 đồng đạt 25,6% dự toán.

          + Chi hội Nông Dân thực hiện : 43.084.580 đồng đạt 23,28% dự toán.

          + Chi Hội Cựu chiến binh thực hiện : 54.047.120 đồng đạt 23,8% dự toán.

          + Chi công tác An Ninh thực hiện: 62.042.000 đồng đạt 27,09% dự toán.

          + Chi công tác quân sự  thực hiện: 89.393.490 đồng đạt 32,04% dự toán.

+ Chi hoạt động môi trường thực hiện: 0 đồng đạt 0% dự toán.

+ Chi các hiệp hội khác thực hiện: 7.560.000 đồng đạt 19,27% dự toán.

3. Chi dự phòng ngân sách thực hiện : đồng đạt % dự toán.

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách quý 1, UBND xã xin trân trọng báo cáo.

 

  Nơi nhận :                                                            

- TT Đảng uỷ ;                                                                                      

- TT HĐND xã ;

-Đại biểu HĐND xã ;                                                                                      

- Chủ tịch, các Phó CTUBND xã ;

- Lưu VP, KTNS xã.                                                                                       

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 Vũ Bình Minh

 

 

 

 

 

Văn bản khác