Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thông báo
thong-bao-ve-viec-ke-khai-di-doi-mo-ma-de-giai-phong-mat-bang-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-nang-cap-nghia-trang-liet-sy-huyen-yen-khanh
thong-bao-ve-viec-phan-cong-can-bo-cong-chuc-xa-truc-dip-nghi-le-304-va-15
thong-bao-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-cua-cac-chuc-danh-cong-chuc-thuoc-ubnd-xa
thong-bao-ve-viec-de-xuat-hoan-doi-ngay-lam-viec-dip-nghi-le-ngay-chien-thang-304-va-ngay-quoc-te-lao-dong-015-nam-2024-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-va-doanh-nghiep
Thông báo giờ làm việc mùa hè
thong-bao-gio-lam-viec-mua-he
thong-bao-so-dien-thoai-tiep-nhan-xu-ly-thong-tin-thuc-hien-ho-tro-tu-van-giai-dap-ve-che-do-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh
thong-bao-ve-viec-cong-bo-chat-luong-nuoc-sach-su-dung-cho-muc-dich-sinh-hoat-thang-122023
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-cua-chu-tich-ubnd-xa-tai-dia-diem-tiep-cong-dan-xa-nam-2024
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-cua-chu-tich-ubnd-huyen-tai-tru-so-tiep-cong-dan-huyen-nam-2024
chuong-trinh-cong-tac-nam-2024-cua-ban-phap-che-hdnd-huyen
tb-ket-qua-ky-hop-thu-15-hdnd-huyen-khoa-xv
bien-ban-ket-thuc-niem-yet-cong-khai-nguon-goc-dat-ba-hoang-thi-tuyen-thon-ha-gia
thong-bao-cac-bien-phap-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi
thong-bao-thong-tin-duong-day-nong-cua-van-phong-dang-ky-dat-dai-tinh-ninh-binh-de-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-gop-y-cua-to-chuc-ca-nhan-co-lien-quan
thong-tin-duong-day-nong-cua-ban-quan-ly-cac-kcn-nb-de-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-gop-y-cua-cac-dn-nha-dau-tu-to-chuc-ca-nhan-co-lien-quan
thong-bao-ve-viec-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-5-va-mua-lon
thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-lam-viec-tai-cong-ty-tnhh-kinh-noi-ha-long-cfg
Thông báo giờ làm việc mùa đông
thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong
thong-bao-phan-cong-lich-truc-phong-chong-lut-bao-con-bao-so-1
tb-ve-viec-thuc-hien-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-tren-dia-ban-xa-khanh-cu-tu-ngay-0152023
chi-thi-ve-nang-cao-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-chu-dong-thich-ung-linh-hoat-gop-phan-phuc-hoi-nhanh-phat-trien-ben
ket-luan-cua-dong-chi-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-pho-truong-ban-thuong-truc-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-tai-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-tren-dia-ban-tinh