Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Trung ương
ve-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-khoan-vay-cua-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh
thong-tu-so-042022tt-bnv-sua-doi-bo-sung-diem-c-khoan-1-dieu-1-cua-thong-tu-so-132019tt-bnv-ngay-06-thang-11-nam-2019-cua-bo-noi-vu-huong-dan-mot-so-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025
Quy định quy trình tiếp dân
quy-dinh-quy-trinh-tiep-dan
gioi-thieu-diem-moi-tai-thong-tu-so-932017tt-btc-ngay-1992017-ve-phuong-phap-tinh-thue-gtgt
thong-tu-sua-doi-bo-sung-thong-tu-so-392014tt-btc-ngay-3132014-cua-bo-tai-chinh-thong-tu-so-262015tt-btc-ngay-27022015-cua-bo-tai-chinh
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-trinh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-xac-minh-tinh-trang-hoat-dong-thong-bao-cong-khai-thong-tin-xu-ly-va-khoi-phuc-ma-so-thue-doi-voi-nguoi-nop-thue-khong-hoat-dong-tai-dia-chi-da-dang-ky-voi-co-quan-thue