Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Báo cáo
bao-cao-cong-tac-thang-4-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-52024
bao-cao-ket-qua-cong-tac-thang-32024-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-42024
bao-cao-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2024-phuong-huong-nhiem-vu-cong-tac-nam-2024
bao-cao-tinh-hinh-su-dung-nguon-du-phong-nhan-sach-nam-20223
bao-cao-tinh-hinh-uoc-thuc-hien-thu-nsnn-chi-ngan-sach-xa-nam-2023-va-du-toan-thu-nsnn-thu-chi-ngan-sach-xa-nam-2024
bao-cao-ket-qua-cong-tac-phong-chong-toi-pham-nam-2023-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024
bao-cao-ket-qua-cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan-nam-2023-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-nam-2024
bao-cao-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2023-nhiem-vu-cong-tac-nam-2024
bao-cao-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-nam-2023-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024
bao-cao-ket-qua-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-ky-hop-thu-11
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-phuong-huong-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024
bao-cao-tong-ket-10-nam-thi-hanh-luat-hoa-giai-o-co-so
bao-cao-cong-tac-thang-7-phuong-huong-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-82023