Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
UBND xã Khánh Cư
phuong-an-ung-pho-voi-bao-lu-lon-vuot-tan-suat-thiet-ke-tren-dia-ban-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-ky-niem-30-nam-tai-lap-huyen-va-don-nhan-huyen-nong-thon-moi-nang-cao
thong-bao-ve-viec-ke-khai-di-doi-mo-ma-de-giai-phong-mat-bang-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-nang-cap-nghia-trang-liet-sy-huyen-yen-khanh
bao-cao-cong-tac-thang-4-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-52024
thong-bao-ve-viec-phan-cong-can-bo-cong-chuc-xa-truc-dip-nghi-le-304-va-15
ke-hoach-phong-chong-hivaids-nam-2024
thong-bao-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-cua-cac-chuc-danh-cong-chuc-thuoc-ubnd-xa
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-huy-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-xa-khanh-cu-nam-2024
phuong-an-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-dam-bao-an-toan-thuc-pham-linh-vuc-nganh-y-te-xa-khanh-cu-quan-ly-nam-2024
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-phong-chong-dich-benh-truyen-nhiem-nam-2024-xa-khanh-cu
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2024-cua-tinh-uy-ve-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat-cua-huyen-uy-ve-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-phat-huy-noi-luc-day-manh-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-nong-thon-moi-kieu-mau
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-2024-tren-dia-ban-xa-khanh-cu
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-gia-dinh-nam-2024
ke-hoach-to-chuc-phong-trao-thi-dua-nganh-van-hoa-va-the-thao-nam-2024
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-tiem-phong-gia-suc-gia-cam-ve-sinh-khu-trung-vu-xuan-he-nam-2024
ke-hoach-trien-khai-nhiem-vu-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2024
ke-hoach-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2024
ke-hoach-thuc-chuyen-doi-so-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2024-tren-dia-ban-xa-khanh-cu
ke-hoach-tu-kiem-tra-ra-soat-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-quan-ly-cong-tac-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-va-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-nam-2024
ke-hoach-trien-khai-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-kiem-tra-cai-cach-hanh-chinh-xa-khanh-cu-nam-2024
ke-hoach-cham-soc-suc-khoe-cho-nhan-dan-nam-2023
quyet-dinh-cong-khai-tai-san-nam-2023
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-thuc-hien-ngan-sach-quy-1-nam-2024
bao-cao-ket-qua-cong-tac-thang-32024-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-42024
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-don-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2024
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-xa-khanh-cu
ve-viec-thanh-lap-to-cong-tac-tiep-cong-dan-xu-ly-giai-quyet-cac-tinh-huong-truong-hop-cong-dan-khieu-kien-vuot-cap-phuc-vu-cac-ky-hop-quoc-hoi-su-kien-chinh-tri-quan-trong-cua-trung-uong-cua-tinh-cua-huyen-nam-2024
bao-cao-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2024-phuong-huong-nhiem-vu-cong-tac-nam-2024
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-cua-chu-tich-ubnd-xa-tai-dia-diem-tiep-cong-dan-xa-nam-2024
bao-cao-tinh-hinh-su-dung-nguon-du-phong-nhan-sach-nam-20223
bao-cao-tinh-hinh-uoc-thuc-hien-thu-nsnn-chi-ngan-sach-xa-nam-2023-va-du-toan-thu-nsnn-thu-chi-ngan-sach-xa-nam-2024
bao-cao-ket-qua-cong-tac-phong-chong-toi-pham-nam-2023-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024
bao-cao-ket-qua-cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan-nam-2023-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-nam-2024
bao-cao-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2023-nhiem-vu-cong-tac-nam-2024
bao-cao-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-nam-2023-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024
bao-cao-ket-qua-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-ky-hop-thu-11
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-phuong-huong-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024
bien-ban-ket-thuc-niem-yet-cong-khai-nguon-goc-dat-ba-hoang-thi-tuyen-thon-ha-gia
bien-ban-niem-yet-cong-khai-ve-viec-xac-dinh-nguon-goc-dat-ba-hoang-thi-tuyen-thon-ha-gia
thong-bao-cac-bien-phap-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi
ke-hoach-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi-tren-dia-ban-xa-khanh-cu
quyet-dinh-vv-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-dau-tu-xay-dung-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-cuu-ho-cuu-nan-de-song-vac-doan-tu-cong-xom-soi-den-duong-480c-xa-khanh-cu-huyen-yen-khanh-nam-2023-giai-doan-03
thong-bao-ve-viec-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-5-va-mua-lon
vv-thuc-hien-ke-hoach-cao-diem-50-ngay-dem-cap-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu
quyet-dinh-thanh-lap-to-cong-tac-cua-ubnd-xa-khanh-cu-tuyen-truye-n-ca-i-da-t-ki-ch-hoa-t-ta-i-khoa-n-di-nh-danh-die-n-tu-cho-cong-dan-du-die-u-kie-n-tren-di-a-ban
ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-ngay-phap-luat-nam-2023-tren-dia-ban-xa
tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tren-dai-ban-xa-khanh-cu
kh-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2024
ke-hoach-tiem-phong-gia-suc-gia-cam-ve-sinh-khu-trung-vu-thu-dong-nam-2023
ke-hoach-trien-khai-thang-ve-sinh-tieu-doc-khu-trung-phong-chong-dich-benh-cho-gia-suc-gia-cam-vu-thu-dong-2023
ke-hoach-ra-soat-ho-ngheo-can-ngheo-2024
ke-hoach-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-xa-khanh-cu-nam-2023
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-vacxin
qd-thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi-xa-khanh-cu-nam-2023
thong-bao-phan-cong-lich-truc-phong-chong-lut-bao-con-bao-so-1
tb-ve-viec-thuc-hien-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-tren-dia-ban-xa-khanh-cu-tu-ngay-0152023
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-mung-dang-mung-xuan-quy-mao
kh-trien-khai-nhiem-vu-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2023
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-phan-loai-thu-gom-van-chuyen-chat-thai-ran-tren-dia-ban-xa-khanh-cu
ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-ky-niem-76-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-27072023
ke-hoach-tiem-phong-gia-suc-gia-cam-vu-xuan-he-2023
bao-cao-tong-ket-10-nam-thi-hanh-luat-hoa-giai-o-co-so
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-thuc-hien-ngan-sach-6-thang-dau-nam-2023-cua-xa-khanh-cu
ke-hoach-to-chuc-giai-bong-da-thieu-nien-nhi-dong-nam-2023
bao-cao-cong-tac-thang-7-phuong-huong-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-82023
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-tai-san-cong-nam-2023