Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87017

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 45

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 03/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024
Ban hành 15/01/2024
Danh mục Văn bản Xã
Cơ quan ban hành UBND xã Khánh Cư
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÁNH CƯ

 

 

Số:  03/KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Khánh Cư, ngày  15   tháng 01 năm 2024

 

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Khánh Cư năm 2024

 

 

 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2024, UBND xã Khánh Cư ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của xã năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC huyện giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2024, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ban chỉ đạo CCHC huyện, Ban chỉ đạo CCHC xã nhằm nâng cao chỉ số CCHC của xã, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của xã.

b) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; kết quả cần đạt được, thời gian hoàn thành; nguồn lực thực hiện và các giải pháp cụ thể triển khai thực hiện đảm bảo tính thực tiễn, khả thi của kế hoạch.

b) Cụ thể hoá các nội dung, yêu cầu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của huyện và Kế hoạch CCHC huyện Yên Khánh giai đoạn 2021-2030; tăng tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã.

 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Phấn đấu nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của xã và tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng về chỉ số CCHC các xã.

2. Hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch CCHC năm 2024 của xã, Kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

4. Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện CCHC định kỳ và đột xuất các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.

5. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành trong năm 2024 đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định.

6. Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) khi tiếp nhận, giải quyết được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện.

7. Phấn đấu giảm thiểu hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn; thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 80% và 75%.

8. 100% TTHC trên địa bàn xã có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến toàn trình và được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

9. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của xã năm 2024.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã theo quy định mới phù hợp với đặc thù yêu cầu công tác. Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải là người trực tiếp chỉ đạo CCHC tại cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trong công tác CCHC; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt gắn với thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì nội dung CCHC trong triển khai các nội dung CCHC bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định chỉ số CCHC của cơ quan hành chính theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá.

- Đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền về CCHC, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả CCHC, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã, và các điển hình, mô hình, giải pháp, sáng kiến CCHC có tính nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, tích cực đối với kết quả hoạt động của các cấp chính quyền mang lại trong thời gian qua.

- Tổ chức hội thi, cuộc thi về các nội dung CCHC đảm bảo hiệu quả, thiết thực; gắn kết quả công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

- Rà soát và thực hiện các giải pháp cải thiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong đánh giá, xác định chỉ số CCHC xã, UBND cấp xã.

- Tham gia bồi dưỡng cập nhật, kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ tham mưu thực hiện công tác CCHC theo quy định.

- Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm các địa phương về CCHC tìm ra giải pháp, mô hình mới, cách làm hay để tham mưu áp dụng vào thực tiễn của xã.

- Triển khai thực hiện phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với UBND xã theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ (nếu có).

2. Cải cách thể chế

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình; chú trọng việc lấy ý kiến Nhân dân, tham vấn ý kiến của chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo thực chất, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản QPPL.

- Chủ động rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với hệ thống pháp luật.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hằng năm tại, UBND xã. Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức và thi hành pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, đề nghị cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục rườm rà, chồng chéo, các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đề nghị cắt giảm các bước thực hiện, thời gian thực hiện và chuẩn hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC.

- Thực hiện công bố, công khai, kịp thời, đầy đủ các TTHC theo đúng quy định trên cơ phòng dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của huyên và của xã, tích hợp, đồng bộ với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. Kiểm soát và công khai kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND xã; giảm thiểu tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tnhr về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Duy trì việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động của bộ phận một cửa. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23/8/2023 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030. Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo ngành và lĩnh vực gắn với kiểm tra việc thực hiện theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 30/12/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

 

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tổ chức sắp xếp, bố trí công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Tiếp tục rà soát, phê duyệt đề án vị trí việc làm và thực hiện bố trí viên chức theo vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị quyết của HĐND huyện quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp xã trên địa bàn huyện Yên Khánh; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng thuộc phạm vi quản lý của huyện Yên Khánh.

- Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

6. Cải cách tài chính công

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách.

- Tổ chức thực hiện các chính sách về tiền lương, tiền công và an sinh xã hội theo quy định.

- Thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

 

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Duy trì, đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các ứng dụng đã triển khai trên địa bàn xã, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã.

- Triển khai mô hình chính quyền số, chuyển đổi số, thực hiện đánh giá kết quả, hoàn thiện các mô hình, từng bước nhân rộng thực hiện cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Triển khai, hoàn thiện các nền tảng dùng chung; xây dựng và phát triển kho dữ liệu điện tử; kết nối với hệ thống phần mềm, dữ liệu các bộ chuyên ngành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách năm 2024 theo phân cấp hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Lãnh đạo, các thành viên UBND  xã

a) Căn cứ các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể được xác định tại kế hoạch này, Chủ tịch UBND  xã theo dõi, tập trung chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

b) Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong công tác CCHC theo thẩm quyền;

c) Định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND xã (qua Phòng Nội vụ) theo quy định.

2. Văn phòng HĐND&UBND xã

Tham mưu giúp UBND xã Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa xã để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

a) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện CCHC tại  cơ quan, đơn vị;

b) Chủ động đề xuất thực hiện hoặc thí điểm thực hiện những mô hình, giải pháp, sáng kiến hiệu quả, có tính khả thi và có sự đồng thuận cao từ phía tổ chức, người dân để tạo sự đột phá trong công tác CCHC;

c) Tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC của xã;

d) Hàng quý, 06 tháng, cuối năm tổng hợp, xây dựng, trình UBND xã ban hành báo cáo kết quả công tác CCHC gửi Phòng Nội vụ theo quy định.

3. Công chức Tài chính – Kế toán

a) Chủ trì theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách tài chính công;

b) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách xã, tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện Kế hoạch đúng quy định và lồng ghép trong các chương trình, đề án, kế hoạch khác của xã.

4. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể chế.

5. Bộ phận Văn hóa Thể thao và Truyền thanh xã

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số an toàn, an ninh thông tin và liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trên địa bàn xã;

b) Chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

c) Chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang về CCHC đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

6. Công an xã, cán bộ, công chức thuộc UBND xã, các cơ quan, ban ngành đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã cụ thể hóa vào nội dung chương trình công tác của ngành, lĩnh vực quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

7. Bưu điện văn hóa xã

a) Phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính;

b) Phối hợp với phòng Nội vụ triển khai điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính xã Khánh Cư năm 2024. UBND xã triển khai đến các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, thôn xóm trên địa bàn để tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- Lãnh đạo, thành viên UBND xã;

- Công chức chuyên môn;

- Các ngành, đoàn thể;

- Đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vũ Bình Minh

 

 

Phụ lục
NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ KHÁNH CƯ NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    tháng 01 năm 2024 của UBND xã Khánh Cư
   
 
   
 
   
STT Nội dung/Nhiệm vụ  Hoạt động/Sản phẩm Cơ quan chủ trì Tham mưu và tổ chức thực hiện Thời gian
thực hiện
Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7
I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
1 Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024. Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND xã UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Trước ngày 20/01/2024  
Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2024 của UBND xã. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Trước ngày 25/01/2024  
2 Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ. Báo cáo CCHC định kỳ và đột xuất của UBND xã đảm bảo nội dung, yêu cầu, chất lượng và đúng thời hạn quy định. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm  
3 Tổ chức triển khai kiểm tra công tác CCHC định kỳ năm; kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất tại cơ quan, đơn vị Kế hoạch kiểm tra; Thông báo kết luận kiểm tra; Báo cáo khắc phục sau kiểm tra. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã, công chức chuyên môn Thường xuyên  
4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC          
  4.1 Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 UBND xã Văn hóa - Thông tin Trước 25/01/2023  
  4.2 Thông tin, tuyên tuyền đầy đủ, kịp thời các nội dung trọng tâm theo kế hoạch của Bộ Nội vụ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương và qua các hình thức tuyên truyền khác. Tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử; tờ gấp, pano, áp phích, hội thi, toạ đàm… liên quan đến CCHC. UBND xã Văn hóa - Thông tin Thường xuyên  
  4.3 Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có nội dung CCHC UBND xã Văn hóa - Thông tin, Tư pháp Thường xuyên  
  4.4 Huy động, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, về hành chính nhà nước, thực hiện theo dõi, hướng dẫn  và báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước của các cơ quan, đơn vị Văn bản phân công nhiệm vụ; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền CCHC của cơ quan, đơn vị trong báo cáo CCHC định kỳ. UBND xã Văn hóa - Thông tin Thường xuyên  
5 Tổ chức đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của UBND xã năm 2023 Phối hợp Khảo sát điều tra xã hội học phục vụ đánh giá Chỉ số CCHC UBND cấp xã năm 2023 UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã, công chức chuyên môn Theo hướng dẫn của tỉnh  
Báo cáo tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC  năm 2023
6 Tích cực đề xuất các sáng kiến, mô hình, giải pháp CCHC Các sáng kiến, quyết định công nhận sáng kiến. Hội đồng sáng kiến khoa học của xã Các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức Quý III, IV năm 2024  
7 Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật, kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ tham mưu thực hiện công tác CCHC theo quy định Số lượng CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về CCHC UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Trong năm 2024  
8 Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của xã. Thông báo kết luận các phiên họp thường kỳ. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
II CẢI CÁCH THỂ CHẾ
1 1. Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật UBND xã Tư pháp-Hộ tịch Quý I năm 2024  
Báo cáo kết quả thực hiện;
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành
UBND xã Tư pháp-Hộ tịch Quý IV năm 2024  
2 Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch kiểm tra VB QPPL UBND xã Tư pháp-Hộ tịch Quý  I/2024  
Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật UBND xã Tư pháp-Hộ tịch Quý IV năm 2024  
3 Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật  Quyết định của UBND xã UBND xã Tư pháp-Hộ tịch Thường xuyên trong năm   
4 Theo dõi thi hành pháp luật Kế hoạch theo dõi, thi hành pháp luật UBND xã Tư pháp-Hộ tịch Quý I/2024  
Báo cáo theo dõi, thi hành pháp luật UBND xã Tư pháp-Hộ tịch Quý IV/2024  
III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)
1 Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Quý I/2024  
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
2 Kiểm tra, rà soát, cắt giảm các bước thực hiện, thời gian thực hiện và chuẩn hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC. Quyết định của UBND tỉnh công bố công khai danh mục các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các  UBND cấp huyện, UBND cấp xã. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Khi có văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương  
2 Công bố công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ Công bố công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên trong năm  
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên trong năm  
3 Kiểm soát và công khai hàng tháng kết quả giải quyết TTHC của đơn vị. Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải quyết TTHC hằng tháng của các cơ quan, đơn vị UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
4 Duy trì việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Kế hoạch, biên bản hoặc kết luận kiểm tra.
Văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
5 Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị quy định hành chính. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
1 Thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23/8/2023 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030. Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện. Rà soát thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Theo tiến độ tại Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện  
2 Thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị theo quy định Bố trí công chức, viên chức theo Đề án được phê duyệt UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Trong năm 2024  
3 Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Quyết định giao số lượng công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Sau khi có Quyết định giao biên chế của Sở  Nội vụ  
4 Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, uỷ quyền UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
V CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
1 Ban hành và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024 Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
2 Triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Nghị định 48/2023 ngày 17/7/2023 của Chính phủ. Văn bản triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Tháng 11/2024  
3 Tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở đối với cán bộ, công chức, Biên bản, kết luận kiểm tra. UBND xã Văn phòng HĐND&UBND xã Thường xuyên  
VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
1 Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi NSNN, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách Văn bản của UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi NSNN, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách UBND xã Tài chính - Kế toán Quý I năm 2024  
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của xã và Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của xã UBND xã Tài chính - Kế toán Quý I năm 2024  
Nghị quyết của HĐND xã phê chuẩn quyết toán NSNN xã Khánh Cư năm 2023 UBND xã Tài chính - Kế toán Quý III năm 2024  
Nghị quyết của HĐND xã về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương xã Khánh Cư năm 2025 và Nghị quyết về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 UBND xã Tài chính - Kế toán Quý IV năm 2024  
Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2025 UBND xã Tài chính - Kế toán Quý IV năm 2024  
2 Tổ chức thực hiện các chính sách về tiền lương, tiên công và an sinh xã hội theo quy định. Quyết định, thông báo cấp phát kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định. UBND xã Tài chính - Kế toán Thường xuyên  
3 Thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Văn bản chỉ đạo thực hiện; báo cáo tình hình thực hiện UBND xã Tài chính - Kế toán Thường xuyên  
4 Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện. UBND xã Tài chính - Kế toán Quý II, III năm 2024  
VII XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ
1 Ban hành và triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng xã Khánh Cư năm 2024 Kế hoạch của UBND xã, Báo cáo kết quả thực hiện UBND xã Văn hóa-Thông tin Kế hoạch ban hành trong quý I; Báo cáo kết quả: thường xuyên  
2 Duy trì, đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các ứng dụng đã triển khai. Văn bản chỉ đạo triển khai; phần mềm hoàn thiện, hoạt động ổn định, hiệu quả UBND xã Văn hóa-Thông tin Thường xuyên  
3 Duy trì chuyển đổi số tại xã Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị UBND xã Văn hóa-Thông tin Trong năm   
4 Tập huấn kỹ năng số cho các tổ công nghệ số cộng đồng 11/11 tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn UBND xã Văn hóa-Thông tin Quý II, III năm 2024  
5 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn an ninh mạng; nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin Chuyên mục, video, bài viết… UBND xã Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã, Văn hóa - Thông tin Thường xuyên trong năm  
6  Duy trì, nâng cấp Trang thông tin điện tử của huyện, cấp xã, phần mềm Ioffice Trang thông tin điện tử huyện, cấp xã UBND xã Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã, Văn phòng HĐND&UBND xã Trong năm  
7 Nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình phấn đấu đạt 50% Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC UBND xã Bộ phận Một cửa của xã Thường xuyên