Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-chuan-hoa-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ve-viec-phe-duyet-chuan-hoa-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-phe-duyet-chuan-hoa-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-chuan-hoa-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-giai-quyet-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-chuan-hoa-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-phe-duyet-chuan-hoa-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-tieu-chi-thuoc-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-trong-rung-thay-the-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
thong-bao-ve-viec-de-xuat-hoan-doi-ngay-lam-viec-dip-nghi-le-ngay-chien-thang-304-va-ngay-quoc-te-lao-dong-015-nam-2024-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-va-doanh-nghiep
quyet-dinh-ve-viec-uy-quyen-cho-so-tu-phap-thuc-hien-thu-tuc-gioi-thieu-tre-em-lam-con-nuoi-nuoc-ngoai-va-ky-quyet-dinh-nuoi-con-nuoi-co-yeu-to-nuoc-ngoai
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-vi-tri-viec-lam-can-bo-cong-chuc-co-cau-ngach-cong-chuc-theo-vi-tri-viec-lam-cua-huyen-yen-khanh-va-vi-tri-viec-lam-can-bo-cong-chuc-cap-xa-thuoc-huyen-yen-khanh
Thông báo giờ làm việc mùa hè
thong-bao-gio-lam-viec-mua-he
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-linh-vuc-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-linh-vuc-van-hoa-co-so-thuoc-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-van-hoa-va-the-thao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
thong-bao-ve-viec-cong-bo-chat-luong-nuoc-sach-su-dung-cho-muc-dich-sinh-hoat-thang-122023
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-cua-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-ninh-binh-nam-2024
thong-bao-thong-tin-duong-day-nong-cua-van-phong-dang-ky-dat-dai-tinh-ninh-binh-de-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-gop-y-cua-to-chuc-ca-nhan-co-lien-quan
thong-tin-duong-day-nong-cua-ban-quan-ly-cac-kcn-nb-de-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-gop-y-cua-cac-dn-nha-dau-tu-to-chuc-ca-nhan-co-lien-quan
Thông báo giờ làm việc mùa đông
thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong
ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-ha-tang-cac-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-gpmb-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dt482-ket-noi-quoc-lo-1a-voi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo-12b-tinh-ninh-binh-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-yen-khanh
ban-hanh-don-gia-dich-vu-cong-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
vv-phe-duyet-gia-thoc-thu-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-nam-2023
cv-vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-766cd-ttg-ngay-2482023-cua-thu-tuong-chinh-phu
quyet-dinh-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ke-hoach-va-dau-tu-cong-thuong-giao-thong-van-tai-van-hoa-va-the-thao-xay-dung-va-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-nam-2023
huong-dan-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-xac-dinh-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2023
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023
ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-doi-thoai-voi-thanh-nien-tinh-ninh-binh-nam-2023
ke-hoach-to-chuc-di-tham-tang-qua-cac-chau-thieu-nhi-nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-nam-2023
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-272018qd-ubnd-ngay-25-thang-9-nam-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
bao-cao-tong-hop-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
ket-luan-cua-dong-chi-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-pho-truong-ban-thuong-truc-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-tai-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-tren-dia-ban-tinh
quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-toan-khoa-so-2
ke-hoach-dich-vu-cong-truc-tuyen-giai-doan-2016-2020
chuong-trinh-so-1-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-suc-chien-dau-cua-to-chuc-dang-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-hieu-qua-quan-ly-dieu-hanh-cua-chinh-quyen-chat-luong-hoat-dong-cua-mat-tran-to-quoc-va-cac-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-hoi-quan-chung-cac-cap-giai-doan-2015-2020