Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-quy-dinh-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-viec-kiem-nhiem-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xao-thon-to-dan-pho-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-thon-to-dan-pho-kiem-nhiem-nguoi-truc-tiep-tham-gia-hoat-dong-o-thon-to-dan-pho-muc-phu-cap-cua-tung-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-muc-ho-tro-hang-thang-doi-voi-nguoi-truc-tiep-tham-gia-hoat-dong-o-thon-to-dan-pho-va-muc-phu-cap-kiem-nhiem-nguoi-truc-tiep-tham-gia-hoat-dong-o-thon-to-dan-pho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-thong-qua-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-592019nq-hdnd-ngay-06122019-cua-hdnd-tinh
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-nb
sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-quyet-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh