Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Văn bản Trung ương
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-trinh-tu-thu-tuc-xet-tang-truy-tang-huy-chuong-thanh-nien-xung-phong-ve-vang-va-viec-khen-thuong-tong-ket-thanh-tich-khang-chien
phuong-an-quy-hoach-do-thi-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-bna-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-218qd-ttg-ngay-0432024-cua-thu-tuong-chinh-phu
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-ha-tang-thong-tin-va-truyen-thong-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
quyet-dinh-2941qd-bct-ngay-08112023-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-gia-ban-dien
quy-dinh-viec-giao-cac-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so
quyet-dinh-ban-ha-nh-ke-hoa-ch-to-chu-c-thu-c-hie-n-phong-tra-o-thi-dua-ca-nuo-c-chung-su-c-xay-du-ng-nong-thon-mo-i-giai-doa-n-2021-2025-trong-nganh-nong-nghie-p-va-pha-t-trie-n-nong-thon
chi-thi-ve-nang-cao-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-chu-dong-thich-ung-linh-hoat-gop-phan-phuc-hoi-nhanh-phat-trien-ben
quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong
ve-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-khoan-vay-cua-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-042012tt-bnv-ngay-3182012-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho
thong-tu-so-042022tt-bnv-sua-doi-bo-sung-diem-c-khoan-1-dieu-1-cua-thong-tu-so-132019tt-bnv-ngay-06-thang-11-nam-2019-cua-bo-noi-vu-huong-dan-mot-so-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025
ve-van-dong-tiep-nhan-va-phan-phoi-su-dung-cac-nguon-dong-gop-tu-nguyen-ho-tro-khac-phuc-kho-khan-do-thien-tai-dich-benh-su-co-ho-tro-benh-nhan-mac-benh-hiem-ngheo
Quy định quy trình tiếp dân
quy-dinh-quy-trinh-tiep-dan
gioi-thieu-diem-moi-tai-thong-tu-so-932017tt-btc-ngay-1992017-ve-phuong-phap-tinh-thue-gtgt
thong-tu-sua-doi-bo-sung-thong-tu-so-392014tt-btc-ngay-3132014-cua-bo-tai-chinh-thong-tu-so-262015tt-btc-ngay-27022015-cua-bo-tai-chinh
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-trinh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-xac-minh-tinh-trang-hoat-dong-thong-bao-cong-khai-thong-tin-xu-ly-va-khoi-phuc-ma-so-thue-doi-voi-nguoi-nop-thue-khong-hoat-dong-tai-dia-chi-da-dang-ky-voi-co-quan-thue