Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87589

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 35

Hôm qua: 0

QĐ v/v Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 14/04/2023

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

/uploads/images/Phu_luc_cap_tinh_da_sua_ngay_1242023_20230412091840372370_vnpt_ca_signed_20230414101345_000-00-00-H42.pdf

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 Tổng số  thời gian 9 quy trình nội bộ giải quyết TTHC năm 2023 là 18 giờ

         I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

* Mã số TTHC: 2.000440.000.00.00.H42

- Thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ làm việc

- Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 05 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ làm việc

                  Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                  Thời gian  cắt giảm lần 2: Không

                  Thời gian  cắt giảm lần 3: Không

                  Tổng số thời gian cắt giảm: 0 giờ đạt 0%

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 

Nội dung thực hiện

Thời gian

40

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

 

 

 

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

Cán bộ tiếp nhận

1. Bộ phận một cửa UBND các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện, thành phố . In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ bao gồm:

-Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

-Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa(Mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

-Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa(Mẫu số 09, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

04 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

2 giờ

 

 

Mẫu 05, 04

Trưởng phòng

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

2 giờ

Mẫu 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

Chuyên viên:

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

20 giờ

Mẫu 05, 04, 02

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Quyết định và Giấy chứng nhận công nhậnKhu dân cư văn hóa hàng năm”.

 

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

4 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

Cán bộ tiếp nhận

 Bộ phận một cửa Thông báo cho, tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. và kết thúc trên phần mềm

 

Mẫu 06,05,04

                   C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

- Tổng số thời gian cắt giảm cho 07 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã là 14 giờ (trong đó 04 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cắt giảm lần 2 là 10 giờ, 02 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cắt giảm lần 3 là 4 giờ ).

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

* Mã số TTHC: 1.000954.000.00.00.H42

- Thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ làm việc

- Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 5 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ làm việc

                  Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                  Thời gian  cắt giảm lần 2: Không

Thời gian  cắt giảm lần 3: Không

                  Tổng số thời gian cắt giảm: 0 giờ đạt 0%

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian

40

Biểu mẫu/ kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

1.Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng khu dân cư).

- Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa(Mẫu số 01, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

-Biên bản họp bình xét ở khu dân cư(Mẫu số 07, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

28 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Phê duyệt kết quả

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Văn phòng UBND cấp xã

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

4 giờ

Mẫu 04,05, 06

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

* Mã số TTHC: 1.001120.000.00.00.H42

- Thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ làm việc

- Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 5 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ làm việc

                  Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                  Thời gian  cắt giảm lần 2: Không

Thời gian  cắt giảm lần 3: Không

                  Tổng số thời gian cắt giảm: 0 giờ đạt 0%

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian

40

Biểu mẫu/ kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa của Trưởng Khu dân cư (kèm theo danh sách hộ gia đình đủ tiêu chuẩn).

- Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa của các hộ gia đình trong 03 năm liên tục.

- Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa(Mẫu số 08, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

 

28 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Phê duyệt kết quả

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Văn phòng UBND cấp xã

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

4 giờ

Mẫu 04,05, 06

3. Tên thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

* Mã số TTHC: 1.003622.000.00.00.H42

- Thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 8 giờ = 120 giờ làm việc

- Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 14,5 ngày làm việc x 8 giờ = 116 giờ làm việc

                   Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                   Thời gian  cắt giảm lần 2: 02 giờ

                  Thời gian  cắt giảm lần 3: 02 giờ

                   Tổng số thời gian cắt giảm: 04 giờ đạt 3,3%

-Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian 116

Biểu mẫu/ kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

1.Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.

Hồ sơ bao gồm:

(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;

(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;

(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

100 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Phê duyệt kết quả

8 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Văn phòng UBND cấp xã

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.

4 giờ

Mẫu  04,05, 06

4.Tên thủ tục hành chính:Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

* Mã số TTHC: 1.008901.000.00.00.H42

 - Thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 8 giờ = 120 giờ làm việc

 - Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 14,25 ngày làm việc x 8 giờ = 114 giờ làm việc

                  Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                  Thời gian  cắt giảm lần 2: 04 giờ

Thời gian  cắt giảm lần 3: 02 giờ

                  Tổng số thời gian cắt giảm: 06 giờ đạt 3,3%

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian 114

Biểu mẫu/ kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

1.Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.

Hồ sơ bao gồm:

(1) Thông báo thành lập thư viện (theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14.

 

98 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Phê duyệt kết quả Quyết định hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

8 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Văn phòng UBND cấp xã

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

- Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

4 giờ

Mẫu  04,05, 06

5.Tên thủ tục hành chính: Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

* Mã số TTHC: 1.008902.000.00.00.H42

- Thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 8 giờ = 120 giờ làm việc

- Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 14,75 ngày làm việc x 8 giờ = 118 giờ làm việc

                  Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                  Thời gian  cắt giảm lần 2: 02 giờ

Thời gian  cắt giảm lần 3: Không

                  Tổng số thời gian cắt giảm: 02 giờ đạt 1,6%

-Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian 118

Biểu mẫu/ kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.

Hồ sơ bao gồm:

(1) Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

102 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 3

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Phê duyệt kết quả Quyết định hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

8 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Văn phòng UBND cấp xã

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 5

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

- Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

4 giờ

Mẫu 04,05, 06

6.Tên thủ tục hành chính: Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

* Mã số TTHC: 1.008901.000.00.00.H42

 - Thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 8 giờ = 120 giờ làm việc

 - Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 14,75 ngày làm việc x 8 giờ = 118 giờ làm việc

                  Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                  Thời gian  cắt giảm lần 2: 02 giờ

                  Thời gian  cắt giảm lần 3: Không

                  Tổng số thời gian cắt giảm: 02 giờ đạt 1,6%

-Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian 118

Biểu mẫu/ kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

1.Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.

Hồ sơ bao gồm:

(1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

102 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 3

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Phê duyệt kết quả Quyết địnhhoạt động thư viện tư nhâncó vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

8 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Văn phòng UBND cấp xã

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 5

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

4 giờ

Mẫu  04,05, 06

III. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO.

7. Tên thủ tục hành chính: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

* Mã số TTHC: 1.005440.000.00.00.H42

- Thời gian thực hiện TTHC: 7 ngày làm việc x 8 giờ = 56 giờ làm việc

- Thời gian thực hiện sau khi cắt giảm: 7 ngày làm việc x 8 giờ = 56 giờ làm việc

                   Thời gian cắt giảm lần 1: Không

                   Thời gian  cắt giảm lần 2: Không

                   Tổng số thời gian cắt giảm: 0 giờ đạt 0%

-Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian 56

Biểu mẫu/ kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.

Hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập;

- Danh sách Ban chủ nhiệm;

- Danh sách hội viên;

- Địa điểm luyện tập;

- Quy chế hoạt động.

40 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 3

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

Phê duyệt kết quả

 

8 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Văn phòng UBND cấp xã

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Mẫu 04,05

Bước 5

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

4 giờ

Mẫu 04,05, 06

 

Bài viết khác