Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
91123

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 12

Hôm qua: 0

Quyết định về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

                                                                                                        Phụ luc I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN

 GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NINH BÌNH, 

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /3 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

                                                                                          

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 1. Tên thủ tục hành chính Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 

Mã số TTHC 1.001699.H42

Dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến

Tổng thời gian thực hiện TTHC 25 (ngày làm việc) x 08 giờ =  200 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 

quy định

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ phận TN & TKQ

Cán bộ tiếp nhận cấp xã

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Chuyển cho công chức Lao động -TBXH xã.

8 giờ

 

 

Mẫu

01,02,03,04,

05, 06

 

Bước 2

 

 

Công chức

LĐTBXH

  • Xử lý, thẩm định hồ sơ
  • Báo cáo Lãnh đạo UBND xã thành lập hội đồng XĐMĐKT cấp xã

08 giờ

Mẫu

01,04,05

 

 

 

 

 

Hội đồng

XĐMĐKT

cấp xã

Hội đồng

XĐMĐKT

cấp xã;

Cán bộ

LĐTBXH

  • Gửi văn bản tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục đối với người đề nghị XĐMĐKT đang đi học;
  • Triệu tập thành viên, gửi thông báo thời gian, địa điểm XĐMĐKT cho NKT hoặc người đại diện hợp pháp. 
  • Tổ chức họp Hội đồng XĐMĐKT để đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật;
  • Lập hồ sơ, biên bản kết luận XĐMĐKT 
  • Niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở UBND cấp xã (5 ngày) (Có khiếu nại, tố cáo, Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận và trả lời bằng văn bản trong 5 ngày).

156 giờ

Mẫu

02,04,05

 

Bước 3

Lãnh đạo 

UBND xã

- Phê duyệt Giấy xác nhận khuyết tật.

04 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận TN&TKQ cấp xã

04 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 5

Bộ phận TN & TKQ

Cán bộ tiếp nhận cấp xã

 Bộ phận TN&TKQ cấp xã thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04 giờ

Mẫu 04, 05,06.

 

             

  1. Tên thủ tục hành chính Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Mã số TTHC 1.001653.H42

Dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến

Tổng thời gian thực hiện TTHC 5 (ngày làm việc) x 08 giờ =  40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 

quy định

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ phận TN & TKQ

Cán bộ tiếp nhận cấp xã

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích. Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Chuyển cho công chức Lao động TBXH xã.

8 giờ

 

 

Mẫu

01,02,03,04

,05, 06

 

Bước 2

Công chức

LĐTBXH

Công chức

LĐTBXH

Xử lý, căn cứ hồ sơ đang lưu trữ báo cáo Lãnh đạo UBND xã cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

20 giờ

Mẫu 02, 04, 05

Bước 3

Lãnh đạo 

UBND xã

 Phê duyệt Giấy xác nhận khuyết tật.

04 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận TN&TKQ cấp xã

04 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 5

Bộ phận TN & TKQ

Cán bộ tiếp nhận cấp xã

 Bộ phận TN&TKQ cấp xã thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04 giờ

Mẫu 04, 05,06.

 

 

Phụ lục II

 DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NINH BÌNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /3/2024  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

TT

Mã số thủ tục hành chính

 

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành

chính

 

Ghi chú

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

1

1.001310

Tiếp nhận đối tượng là người chưa

thành niên không có nơi cư trú ổn

định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ

giúp trẻ em

Nội dung của thủ tục hành chính được bãi bỏ  theo 

Quyết     định    số      208/QĐ-

 LĐTBXH ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao độngThương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bổ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2

1.001305

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

1

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

TT

Mã số thủ tục hành chính

 

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

 

Ghi chú

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

 

1

1.001699.H42

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Nội dung của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số

208/QĐ-LĐTBXH         ngày

29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bổ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và

Xã hội

Thủ tục hành chính này ban hành tại

Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2

1.001653.H42

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

Thủ tục khác