Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87016

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 44

Hôm qua: 0

Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-39.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-33.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-phong-chong-te-nan-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-32.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-27.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-nguoi-co-cong-thuo-c-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-26.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-17.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-cong-bo-cua-so-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-5.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-4.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-3.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-noi-vu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-1.html Lao động TB & XH