Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87017

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 45

Hôm qua: 0

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 31/01/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        TỈNH NINH BÌNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           

     Số:           /QĐ-UBND                  Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2024    

 

                         

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền

giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính (Phụ lục) tại Quyết định số 188/QĐUBND ngày 03/03/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
  • Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  • Chánh VP, các Phó CVP; - Trung tâm Tin học - Công báo; - VNPT Ninh Bình; - Lưu: VT, VP6, VP7. MT15/VP7/2024/CBTTHC-VHTT

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

  Tống Quang Thìn

 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC VĂN HOÁ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày          tháng   01   năm 2024 của Chủ tịch UBND  tỉnh Ninh Bình)

 

 

 

  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

        

STT

Mã số thủ tục hành chính

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Văn hoá cơ sở 

1.  

2.000440.000.00.00.H42

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

TTHC đã được công bố tại

Quyết định số 188/QĐUBND ngày 03/03/2023 về việc Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2.  

1.000933.000.00.00.H42

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

 

             

  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

             

STT

Mã số thủ tục hành chính

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Văn hoá cơ sở

1.  

1.000954.000.00.00.H42

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 

 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

TTHC đã được công bố tại

Quyết định số 188/QĐUBND ngày 03/03/2023 về việc Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2.  

1.001120.000.00.00.H42

 

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 

 

 

 

 

Bài viết khác