Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87017

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 45

Hôm qua: 0

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Thứ tư, 17/01/2024

Ngày 15/01/2024 UBND xã Khánh Cư đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND kế hoạch cải cách hành chính xã Khánh Cư năm 2024. Với mục đích nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện CCHC; nâng cao sự hiểu biết về CCHC và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Kế hoạch yêu cầu, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, nâng cao chất lượng nội dung, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, ngành, địa phương.

Nội dung tuyên truyền:

 - Bám sát nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; và các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của UBND tỉnh Ninh Bình; UBND huyện Yên Khánh.

 - Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kết quả đạt được của tỉnh đối với Chỉ số CCHC (PAR Index); Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index)... 

- Tuyên truyền cải cách TTHC bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tuyên truyền kênh thông tin kết nối người dân, doanh nghiệp như: công khai số điện thoại, email của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tại nơi đông dân cư; tiếp nhận kiến nghị qua cổng Thông tin điện tử tỉnh, mạng xã hội (facebook, Zalo...).

- Tuyên truyền những mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm; các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện CCHC ở Trung ương và địa phương; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của CCHC, khi có văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh cần được phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng tầng lớp nhân dân.

Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn chuyên đề CCHC. Đưa nội dung CCHC vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, lồng ghép nội dung CCHC trong các cuộc họp giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC, thi tìm hiểu chính sách pháp luật, hội nghị, tọa đàm, sân khấu hóa hoặc các hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo khác.

- Đăng tải thông tin CCHC trên cổng Thông tin điện tử ; thường xuyên đăng tải thông tin mới về chính sách pháp luật, quy định hành chính, chủ trương mới của Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp để người dân, tổ chức, doanh nghiệp kịp thời tiếp cận và thực hiện. Đồng thời, cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về CCHC của xã; đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định TTHC và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền CCHC trên Đài truyền thanh xã, mạng xã hội (Facebook, Zalo...). Thông qua việc biên soạn tài liệu, phát hành ấn phẩm truyên thông liên quan đên CCHC (tờ rơi, pano, áp phích...), phù hợp với từng mục tiêu, yêu câu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội có các hoạt động tuyên truyền phù hợp nhằm vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC trên trang Thông tin điện tử của xã. Cung cấp thông tin về CCHC của đơn vị cho cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân biết đồng thời theo dõi, giám sát cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bài viết khác