Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
93296

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 51

Hôm qua: 0

Quyết định Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   394 /QĐ-UBND

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 
   

Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Quyết định số 2394/QĐ-BTP ngày 03/12/2020; Quyết định số 524/QĐ-BTP ngày 05/4/2021; Quyết định số 991/QĐ-BTP ngày 11/06/2021; Quyết định số 991/QĐ-BTP ngày 11/6/2021; Quyết định 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021; Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 15/7/2021; Quyết định số 1401/QĐ- BTP ngày 21/6/2022; Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/2022; Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023; Quyết định số 706/QĐ-BTP ngày 09/5/2023; Quyết định số 2466/QĐ-BTP ngày 20/10/2023; Quyết định số 2683/QĐ-BTP ngày 09/11/2023; Quyết định số 2687/QĐ-BTP ngày 09/11/2023; Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố chuẩn hóa kèm theo Quyết định này 198 Danh mục thủ tục hành chính (Phụ lục I) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Bãi bỏ 200 Danh mục thủ tục hành chính (Phụ lục II) tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 09/3/2021; Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 16/7/2021; Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 28/7/2021; Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 11/7/2022; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 16/01/2023; Quyết định số 321/QĐ- UBND ngày 21/4/2023; Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 22/5/2023; Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 24/8/2023; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/10/2023; Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 21/11/2023; Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 28/11/2023; Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 20/12/2023; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 4;
  • Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
  • Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  • Chánh VP, các Phó CVP;
  • VNPT Ninh Bình;
  • Lưu: VT,TTTHCB, VP7. MT45/VP7/2024/CBTTHCTP

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Tống Quang Thìn

 

Thủ tục khác