Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87017

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 45

Hôm qua: 0

Thủ tục hành chính
/tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/quyet-dinh-cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-41.html Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
/tthc/noi-vu/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-40.html Nội vụ
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-39.html Lao động TB & XH
/tthc/quyet-dinh/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-37.html Quyết định
/tthc/ke-hoach-dau-tu/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinh-ninh-binh-36.html Kế hoạch đầu tư
/tthc/van-hoa/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-van-hoa-thuoc-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-van-hoa-va-the-thao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-35.html Văn hóa
/tthc/tai-nguyen-moi-truong/quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-34.html Tài nguyên - Môi trường
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-33.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-phong-chong-te-nan-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-32.html Lao động TB & XH
/tthc/so-thong-tin-truyen-thong/quyet-dinh-phe-duyet-phuong-an-don-gian-hoa-tthc-noi-bo-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-31.html Sở Thông tin truyền thông
/tthc/tu-phap/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-ho-tich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-30.html Tư pháp
/tthc/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-tiep-nhan-va-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-29.html Tài nguyên - Môi trường
/tthc/y-te/qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-28.html Y tế
/tthc/lao-dong-tb-xh/qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-27.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-nguoi-co-cong-thuo-c-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-26.html Lao động TB & XH
/tthc/tu-phap/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-25.html Tư pháp
/tthc/tai-nguyen-moi-truong/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-24.html Tài nguyên - Môi trường
/tthc/van-hoa/quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-23.html Văn hóa
/tthc/tu-phap/quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-22.html Tư pháp
/tthc/van-hoa/qd-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-21.html Văn hóa
/tthc/tu-phap/quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tu-phap-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-20.html Tư pháp
/tthc/thanh-tra/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-xu-ly-don-tiep-cong-dan-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-19.html Thanh tra
/tthc/lao-dong-tb-xh/qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-17.html Lao động TB & XH
/tthc/van-hoa/thu-tuc-thong-bao-thanh-lap-thu-vien-doi-voi-thu-vien-cong-dong-16.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/thu-tuc-thong-bao-sap-nhap-hop-nhat-chia-tach-thu-vien-doi-voi-thu-vien-cong-dong-15.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/dang-ky-hoat-dong-thu-vien-tu-nhan-co-von-sach-ban-dau-tu-500-ban-den-duoi-1000-ban-14.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-thu-vien-tu-nhan-co-von-sach-ban-dau-tu-500-ban-den-duoi-1000-ban-13.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-thu-vien-tu-nhan-co-von-sach-ban-dau-tu-500-ban-den-duoi-1000-ban-12.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/thu-tuc-cong-nhan-cau-lac-bo-the-thao-co-so-11.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/thu-tuc-thong-bao-to-chuc-le-hoi-cap-xa-10.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/thu-tuc-xet-tang-giay-khen-gia-dinh-van-hoa-9.html Văn hóa
/tthc/van-hoa/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-lu-hanh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh-8.html Văn hóa
/tthc/tai-nguyen-moi-truong/noi-dung-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong-7.html Tài nguyên - Môi trường
/tthc/van-hoa/thu-tuc-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-hang-nam-6.html Văn hóa
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-cong-bo-cua-so-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-5.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-4.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-3.html Lao động TB & XH
/tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-2.html Tư pháp
/tthc/lao-dong-tb-xh/phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-noi-vu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-1.html Lao động TB & XH