Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
93293

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 48

Hôm qua: 0

THÔNG BÁO Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ hai, 20/05/2024

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_______________

 

Số:      /TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024

 

THÔNG BÁO

Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID

và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

         

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) đã chủ trì Phiên họp chuyên đề về “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực trực tuyến” (sau đây gọi tắt là Phiên họp). Tham dự Phiên họp có 02 Đồng chí Tổ phó Tổ công tác (Đ/c Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó thường trực; Đ/c Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an) và các thành viên Tổ công tác là đại diện các các bộ, cơ quan: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban nhân dân 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel).

Sau khi nghe Bộ Công an trình bày báo cáo trung tâm của Phiên họp và ý kiến phát biểu, tham luận của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Tổ công tác kết luận như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội,… giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

3. Bộ Công an

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các quy định liên quan đến sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID (Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Nghị định về định danh, xác thực điện tử và các văn bản hướng dẫn), cũng như các quy định liên quan đến tích hợp, sử dụng các thông tin giấy tờ trên ứng dụng định danh điện tử VNeID để đề xuất các giải pháp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ.

b) Triển khai định danh, xác thực đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài trên VNeID trong Quý II năm 2024.

c) Xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, sử dụng tài khoản VNeID để làm sạch và chuyển đổi các tài khoản giao dịch điện tử (bao gồm tài khoản của các tổ chức, cá nhân) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trong Quý II năm 2024.

d) Rà soát, hoàn thiện Hệ thống định danh, xác thực điện tử VNeID bảo đảm đáp ứng việc triển khai toàn diện, hiệu quả theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; Hệ thống hoạt động thông suốt 24/7; hoàn thiện các tính năng, quy trình thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID, nhất là thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp đang triển khai thí điểm tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi triển khai nhân rộng toàn quốc.

đ) Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chú trọng các giải pháp gia tăng số lượng tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân.

4. Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành hạng mục Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, trong đó có việc chuyển đổi tài khoản sang VNeID và đăng nhập một lần tới Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2024.

5. Bộ Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí theo quy định để Văn phòng
Chính phủ thực hiện nhiệm vụ nêu ở mục 4.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin thuê bao di động; nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, giảm các điểm lõm sóng, tăng chất lượng đường truyền, băng thông dịch vụ.

7.  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ, trong đó trước mắt phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng
Chính phủ để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và việc nhân rộng triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác (như: tham khảo kinh nghiệm triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,…) để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Thành viên Tổ công tác CCTTHC của TTgCP;

- Các Tập đoàn: Viettel, VNPT;

- VPCP: BTCN, Vụ TH;

- Lưu: VT, KSTT(2).NĐL

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

 

Trần Văn Sơn